A PLUS NURSING HOME ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักฟื้นผู้ป่วย

มาตรฐานการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ และบ้านพักฟื้นผู้ป่วย เอพลัส เนอร์สซิ่งโฮม

 ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ

บริการบ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วยของเรามีโปรแกรมการดูแลรักษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับการดูแลและการรักษาที่ครอบคลุมอย่างเต็มที่ โดยในทีมของเอพลัส เนอร์สซิ่งโฮม ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกท่าน

โปรแกรมการดูแลรักษาของเอพลัส เนอร์สซิ่งโฮม
มีความครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยมีบริการดังนี้

ด้านการดูแล
บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกฝนมา ทั้งด้านการบริบาล ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนการให้บริการแก่บุคคลที่ท่านรักด้วยความรัก ความอบอุ่นเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ
– ของใช้ส่วนตัว สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ
– ของใช้สิ้นเปลือง เช่น แพมเพิส
– อุปกรณ์การทำแผล สำลี
ด้านการรักษา
บริการเสื้อผ้า พร้อมทำความสะอาดเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน หมอนข้าง และอุปกรณ์ต่างๆ กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรมะ พาไปทำบุญที่วัด การเดินพักผ่อนยามเย็น
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมา
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เข้าพัก
– ประวัติการรักษาพยาบาล พร้อมยาที่ทานเป็นประจำ
– เอกสารแสดงสิทธิการรักษา (ถ้ามี)

ด้านการฟื้นฟู
- ผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล 
- ผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ตลอด
24 ชั่วโมง 
- ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังผ่าตัด 
- ผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังการคลอดบุตร
บริการที่ท่านจะได้รับ
บริการดูแลและให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตลอด 24 ชั่วโมงภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ 
เช่น การอาบน้ำ ป้อนอาหาร การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การทำกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐานโดยนักกายภาพบำบัด

ที่ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย เรามุ่งมั่นที่จะให้การดูแลและการสนับสนุนที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัยของเรา
ติดต่อเอพลัส เนอร์สซิ่งโฮมเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่สามารถช่วยให้คุณหรือคนที่คุณรักมีชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม